Algemene Voorwaarden ADel

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Enschede.


Langlopende overeenkomsten kunnen schriftelijk worden opgezegd tegen het eind van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

6. Geheimhouding en personeel

ADel is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die ons door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van ADel, aan derden geen mededelingen doen over de offerte en werkwijze van ADel, dan wel onze adviezen en/of rapporten ter beschikking stellen.Versie 2002-1

Download hier de pdf-versie