Opdracht Overeenkomst

De cliënt (voor- en achternaam), ………………………………………………………………,

hierna te noemen “cliënt”, en Helene Delfgaauw van DEquiC, Delfgaauw Equine Coaching/Helene Delfgaauw Coaching & Advies, hierna te noemen “coach”, spreken het volgende af/komen het volgende overeen;

Inzet en begeleiding:

 • Deze overeenkomst is van toepassing op de begeleiding die tijdens het intakegesprek gezamenlijk wordt besproken/vastgelegd (mondeling/schriftelijk), en kan tevens gelden voor aanvullende werkzaamheden.
 • De cliënt op de hoogte is van de te gebruiken begeleidingsvorm(en).
 • De cliënt verklaart gedurende het traject open en eerlijk te zijn naar de coach. Hieronder valt ook de aanwezigheid (verleden of heden) van eventuele psychologische/psychiatrische klachten en indicaties. Indien de cliënt op dit moment worstelt met chronische stemmingsklachten/indicaties voor psychische “stoornissen”, dient de cliënt dit aan te geven en (ook) of client onder begeleiding/behandeling staat van een arts. Adviezen van een behandelend arts dienen ten alle tijden te worden gedeeld met de coach en zijn ook leidend met betrekking tot de begeleiding van de cliënt.
 • De coach verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een (collega) therapeut of arts indien de begeleiding niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • De cliënt verklaart naar aanleiding van het intakegesprek binnen diens mogelijkheden zijn of haar best te doen en bereidheid te tonen naar de coach om aan de slag te gaan met de adviezen en tips die door de coach worden aangereikt.
 • De cliënt verklaart gedurende het traject open en eerlijk te zijn over diens ervaringen met de oefeningen en het verloop van de klachten/veranderingen in het dagelijks leven.
 • De cliënt toont bereidheid, inzet en verantwoordelijkheid voor het werken aan diens mentale gesteldheid (mindset) en houdt de coach niet verantwoordelijk voor diens verandering of vooruitgang.

Afspraak en beëindiging:

 • Cliënt doet zijn/haar uiterste best om afspraken na te komen (afspraken m.b.t. huiswerkopgaven, maar ook afspraken voor sessies). Indien het niet mogelijk is om een sessie door te laten gaan meldt de cliënt dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij te laat afmelden wordt de afspraak gefactureerd.
 • Beëindiging van de begeleiding kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Beëindiging van de begeleiding eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de begeleiding niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • De begeleiding door coach eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de begeleiding voortzet.

Vastlegging en tarieven:

 • Coach kan een document/dossier aanleggen over de cliënt. Dit is ten alle tijden, alleen in te zien door de cliënt, of op schriftelijk verzoek van cliënt door een derde persoon. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Cliënt is op de hoogte is gesteld van de tarieven (zie www.delfgaauw-advies.nl en/of www.dequic.nl).
 • Cliënt stemt ermee in dat coach cliënt verantwoordelijk kan houden voor de afspraken die gemaakt zijn middels deze overeenkomst.
 • Betaling vindt plaats na een factuur die via mail/whatsapp wordt verstuurd, binnen 14 dagen na het opmaken van de factuur, of via tikkie of contant bij aanvang van de activiteit/dienst, dan wel via boekingsysteem op de website.
 • Cliënt is op de hoogte dat afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, voor 100% in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid en overig:

 • Coach is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letsel aan mens en/of dier. Deelname aan activiteiten en/of gebruikmaken van diensten en/of bezoek van de locatie waar de activiteit/dienst plaatsvindt, is geheel op eigen risico.
 • Cliënt heeft het intakeformulier naar waarheid ingevuld en kiest vrijwillig voor de begeleiding.
 • Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Helene Delfgaauw Coaching & Advies van toepassing, die zijn aangehecht aan deze overeenkomst.

Download hier de pdf-versie